Huishoudelijk reglement

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Voetbalvereniging Spaubeek, hierna te noemen ‘de vereni­ging’ is bij notariële akte opgericht op 25 maart 1928 en is gevestigd te Spaubeek.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onver­bre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 13 juni 1979.

Artikel 2 – Leden

a.         De vereniging bestaat uit:

 • pupillen en aspiranten
 • junioren
 • senioren
 • kaderleden en overige niet-spelende leden
 • ereleden

b.         Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
c.         Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
d.         Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

Artikel 3 – Ereleden

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. 
 2. Ereleden behouden deze titel zolang zij leven mits geen sprake is van onbehoorlijk gedrag. Indien hiervan sprake is kunnen deze leden door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen worden geroyeerd.

Artikel 4 – Sponsoren en donateurs

 1. De vereniging kent naast leden sponsoren en donateurs.
 2. Sponsoren en donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereni­ging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastge­stelde bijdrage te storten.
 3. Sponsoren en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen.
 4. De verplichtingen van sponsoren en donateurs kunnen op het einde van de afgesproken termijn wederzijds door opzegging worden beëindigd.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door de sponsorcommissie.

Artikel 5 – Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken privacyverklaring en aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum en plaats, tele­foonnummer, emailadres alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier eveneens ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden zijn voor rekening van de vereniging.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

Artikel 6 – Aanneming van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris namens het bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in de bestuursvergadering.

Artikel 7 – Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de KNVB.

Artikel 8 – Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, worden door de vereniging betaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 9 – Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 1. Shirt: Geel
 2. Broek: Zwart
 3. Kousen: Geel

Artikel 10 – Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste 2 overige bestuursleden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaan­ga­ande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
  1. De algemene leiding van zaken;
   1. De uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
   1. Het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
   1. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastge­steld rooster. Op verzoek van een bestuurslid kunnen hiernaast extra vergaderingen worden belegd.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen. Geen enkel bestuurslid heeft meervoudig stemrecht. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft bij een besluit ziet deze af van stemmen. Hij dient dit zelf te melden.
 6. Het bestuur werkt volgens het principe van behoorlijk bestuur en zorgt tevens voor een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking. Het bestuur heeft geen toezichthoudend orgaan. 

Artikel 11 – Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
 2. Taken van de voorzitter:
 3. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
 4. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.
 5. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken digitaal te bewaren zodat deze voor alle bestuursleden toegankelijk zijn;
   1. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
   1. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen in de statuten en reglementen;
 6. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging, zorgt ervoor dat de gelden worden gebruikt conform de doelstelling van de vereniging en zorgt voor de boekhouding en een investeringsplan (reservering van gelden op basis van de planning van groot onderhoud);
   1. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven, indien de uitgaven meer bedragen dan € 3.000 dient een betaalbewijs overlegd te worden aan de overige bestuursleden;
   1. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

Artikel 12 – Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af.
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaar­lijkse algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
  In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopen­d te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. Er is nooit sprake van een bindende voordracht.
 4. Nieuwe bestuursleden worden door de overige bestuursleden op de hoogte gebracht van alle van belang zijnde zaken en afspraken. De secretaris zorgt voor een juiste inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 13 – Kascommissie

 1. Conform artikel 16 van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.
 2. De kascommissie bestaat uit drie leden.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de pen­ningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de boeken en beschei­den van de penning­mees­ter na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie gronden aanwezig acht om de penning­meester te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het finan­ciële beheer te doen.

Artikel 14 – Overige commissies

 1. Behoudens de algemene vergadering kan het bestuur slechts commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het bestuur.
 2. Er zijn vier vaste commissies, te weten:
  1. jeugdcommissie
   1. sponsorcommissie
   1. activiteitencommissie
   1. materialen- en terreinencommissie
 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor onbepaalde tijd.
 4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huis­hou­delijk reglement.
 5. Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur en is verantwoording aan het bestuur schuldig.
 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

Artikel 15 – Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 16 – Kostenvergoedin­gen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 17 – Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

Artikel 18 – Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.
 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.
 5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.
 6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke­ning in een daar­toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aan­spra­kelijk worden gesteld. 

Artikel 20 – Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het aangaan en opstellen van sponsorcontracten en informeert het bestuur periodiek over haar werkzaamheden.

Artikel 21 – Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerder­heid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 22 – Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen nadat de tekst bekend gemaakt is.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 17 september 2021.

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:                                                                           De secretaris:

Categorieën

Archief