Gedragscode

 1. Inleiding
  Het bestuur van VV Spaubeek wil haar steentje bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich als mens en sporter verder kunnen ontwikkelen. Daarbij vinden wij normen en waarden erg belangrijk, met name door bewustwording ervan bij onze spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers. We willen ervoor zorgen dat onze voetbalvereniging een ontmoetingsplaats is waar sporters gezamenlijk met plezier, enthousiasme en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om heldere gedragsregels. Het bestuur heeft een aantal gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen, en dit vervat in een gedragscode. Het bestuur draagt deze gedragscode actief uit en verwacht dit ook voor haar spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers. Laten we samen ervoor zorgen dat bij VV Spaubeek, in en buiten het veld, het sportief, correct en gezellig is en blijft. Dit alles met respect naar jezelf en naar de ander toe!
 2. Algemeen
  De gedragscode is als volgt opgebouwd. Er zijn algemene gedragsregels die gelden voor iedereen (dus voor leden en bezoekers), daarnaast zijn er per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers) specifieke gedragsregels opgesteld. De gedragscode van VV Spaubeek ligt ter inzage in de kantine en terug te vinden op onze website (www.vvspaubeek.nl).

Doelstelling:
Als bestuur geldt het uitgangspunt dat wij alle leden binnen onze vereniging de mogelijkheid willen bieden om zo goed en prettig mogelijk te voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarvoor de belangrijkste ingrediënten. Wij streven ernaar om alle teams op een dusdanig niveau te laten voetballen dat er voldoende uitdaging is om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat VV Spaubeek een vereniging is en blijft om trots op te zijn. De gedragscode is een belangrijke ondersteuning en motivatie hiervoor.

Reikwijdte:
Ieder lid, trainer, begeleider, leider of vrijwilliger, ouder, verzorger of bezoeker bij VV Spaubeek wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedragscode en wordt verwacht deze te respecteren, deze na te leven en verder uit te dragen binnen de vereniging en op het veld. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen op basis van heldere en duidelijke gedragsregels vormen het uitgangspunt voor alles wat wij met, in en voor de vereniging willen bereiken.

Inhoud:
De gedragscode gaat over hoe we met elkaar wensen en willen omgaan. Het gaat over wat wij als vereniging en met elkaar normaal en niet normaal vinden. Normen en waarden, daar gaat het om! In de gedragscode spreken wij met elkaar af wat we onder normaal en dus onder normen en waarden verstaan. Daarover stellen we een aantal regels op, oftewel afspraken waar we ons aan houden. Maar, we spreken ook af wat we niet normaal vinden en hoe we daarmee willen en zullen omgaan. Dan zijn maatregelen of sancties.

 1. Algemene gedragsregels
  Als bestuur vragen wij met name aandacht voor de normen en waarden, voor, tijdens en na een voetbaltraining of wedstrijd. Die gelden dus voor iedereen, zowel op het veld en naast het veld.

Onze uitgangspunten:
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn;
 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander;
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt;
 • Winnaar ben je als je ook tegen verlies kunt. Ook dit hoort bij sporten!
 • Voetballen is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers;
 • Afspraak is afspraak;
 • Wees zuinig op je eigen spullen, maar ook op die van anderen;
 • Geef altijd het goede voorbeeld;
 • Spreek elkaar aan op het gedrag;
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler;
 • Door sport leer je jouw grenzen te ontdekken en te verleggen;
 • Sporten geeft je zelfvertrouwen en zelfkennis.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, fysiek geweld of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Deze uitgangspunten gelden dus voor iedereen, dus spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers en ouders/verzorgers en bezoekers. Niemand wordt uitgezonderd!

Op en rond het sportcomplex:
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Neem daarbij de volgende punten in acht:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op;
 • Er wordt geen glas- en aardewerk buiten de kantine meegenomen;
 • Ga netjes om met de spullen van de vereniging;
 • Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens wedstrijden;
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine;
 • Fietsen en brommers worden netjes in de daarvoor bestemde rekken of ruimte geplaatst;
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein of veilig en correct in de aangrenzende straten;
 • De toegang naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden;
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex;

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

 1. Gedragsregels voor de speler
  De spelers vormen als de leden van VV Spaubeek het hart van de voetbalvereniging. Voor hen gelden, naast de algemene gedragsregels, de volgende specifieke gedragsregels:
 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van zijn/haar team en helpt en steunt zijn/haar medespelers in het veld. Kwetsend gedrag en uitspraken zijn uit den boze!
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of wedstrijd kan worden deelgenomen;
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig;
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig;
 • Heeft respect voor de tegenstander en de trainer/leider;
 • Gedraagt zich sportief in en buiten het veld;
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters;
 • Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden tijdens training en wedstrijd, en op de kleedkamers;
 • Dient zich na training en wedstrijd te douchen (afhankelijk van leeftijd en afspraken);
 • Helpt desgevraagd mee met het opruimen van de materialen van training of wedstrijd of het opruimen van de kleedkamer;
 • Meldt bij de trainer / begeleider als iets kapot is;
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 1. Gedragsregels voor de trainer
  Voor de trainer gelden er naast de algemene gedragsregels de volgende specifieke regels:
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters, begeleiders en tegenstanders;
 • Spreekt speler(s) tijdens de training en wedstrijd aan op gedrag in strijd met de gedragsregels;
 • Ziet toe dat zuinig en netjes wordt omgegaan met materialen en spullen van de vereniging en met de velden;
 • Breng spelers passie en vreugde bij voor het voetbalspel;
 • Vervult een voorbeeldfunctie naar spelers, ouders/verzorgers en begeleiders toe en gedraagt en handelt hier ook naar;
 • Is minimaal 15 minuten voor de training aanwezig;
 • Zorgt in het kader van de voorbereidingen dat op tijd de materialen voor training of wedstrijd klaar staan;
 • Zorgt ervoor dat het veld na afloop van de training of wedstrijd leeg is van gebruikte materialen;
 • Bepaalt in samenspraak met de overige trainers/begeleiders van het team de opstelling voor de wedstrijd;
 • Gebruik van alcohol of drugs tijdens training of wedstrijd is onverantwoord en wordt niet geaccepteerd!
 • Neemt deel aan trainer-/begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen binnen de vereniging;
 • Zorgt voor een tijdige kennisgeving aan de spelers wanneer een training of wedstrijd niet doorgaat;
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de coördinator binnen het (jeugd-)bestuur of een vertegenwoordiger van het (jeugd-)bestuur van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers wordt terstond één van de ouders/verzorgers telefonisch ingelicht;
 1. Gedragsregels voor de begeleider
  Voor de begeleider gelden er naast de algemene gedragsregels de volgende specifieke regels:
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters, begeleiders en tegenstanders;
 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert jeugdspelers op ongepast gedrag;
 • Is op tijd aanwezig voor thuis- en uitwedstrijden;
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter;
 • Spreekt spelers, ouders en tegenstanders aan op gedrag in strijd met deze gedragsregels en communiceert dit zo nodig naar het (jeugd-)bestuur;
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coachen van het team tijdens de wedstrijden;
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel thuis als uit;
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak);
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar uitwedstrijden;
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier;
 • Gebruik van alcohol of drugs tijdens training of wedstrijd is onverantwoord en wordt niet geaccepteerd!
 • Zorgt voor het schoonmaken c.q. netjes achterlaten van de kleedkamer;
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt;
 • Neemt deel aan trainer-/begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen binnen de vereniging;
 • Zorgt voor een tijdige kennisgeving aan de spelers wanneer een training of wedstrijd niet doorgaat;
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de coördinator binnen het (jeugd-) bestuur of een vertegenwoordiger van het (jeugd-)bestuur van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers wordt terstond één van de ouders/verzorgers telefonisch ingelicht;
 1. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspelers

Voor de ouders/verzorgers van de jeugdspelers gelden naast de algemene gedragsregels de volgende specifieke regels:

 • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van begeleiding en coaching van het team door trainers en begeleiders tijdens trainingen en wedstrijden;
 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische of tactische aanwijzingen geven;
 • Helpen bij het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien;
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd;
 • Indien mogelijk, bijwonen van ouderavonden voor de jeugdteams;
 • Erop toezien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd;
 • Zordragen voor een tijdige betaling van de contributie;
 • Zoon/dochter aansporen mee te doen met allerlei activiteiten binnen de vereniging.

 1. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet betrokken bij het voetbal, geldt dat zij een belangrijke rol vervullen in het welslagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar ook de vrijwilliger maakt afspraken met de vereniging en die zijn er als volgt uit:

 • Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de trainer/begeleider van het desbetreffende team of indien niet mogelijk is met de coördinator binnen het (jeugd-)bestuur of een vertegenwoordiger van het (jeugd-)bestuur van de vereniging;
 • Fungeert als voorbeeldfunctie en gedraagt zich te allen tijde sportief en correct;
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van de vereniging.
 1. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van een goed voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Dit voorbeeld geldt niet alleen richting volwassenen zelf, maar nog sterker richting kinderen en onze jeugdspelers toe. Daarom vragen we apart aandacht voor de volgende zaken:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers;
 • Wees er bewust van dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor kinderen;
 • Het is ten strengste verboden te roken in de openbare ruimtes zoals kantine, toiletten en kleedkamers;
  Drugsbezit en drugsgebruik binnen het sportcomplex van VV Spaubeek is niet toegestaan en zal direct leiden tot een complex-verbod.
 1. Sancties
  Sancties maken integraal onderdeel uit van de gedragscode. Het zijn maatregelen die wij als bestuur zullen nemen als de afspraken die wij in de gedragscode hebben vastgelegd, niet nagekomen worden of geschonden worden. Overtredingen van de gedragsregels of ontoelaatbaar gedrag leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Het bestuur heeft een viertal sancties gedefinieerd, te weten:
 • Sanctie 1: berisping
 • Sanctie 2: officiële waarschuwing
 • Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde tijd;
 • Sanctie 4: royeren van een lid.

Hier volgt een toelichting op de genoemde sancties:

Berisping:
Een berisping volgt direct op het vertoonde gedrag. De trainer of leider motiveert de berisping kort aan de speler. Beroep is niet mogelijk. Bij jeugdspelers wordt de berisping direct doorgegeven aan de ouders. Een gesprek met de ouders is alleen noodzakelijk bij herhaling. Eenmaal per kwartaal worden door de trainer of leider de gegeven berispingen binnen het team doorgegeven aan de coördinator.

Officiële waarschuwing:
Een officiële waarschuwing wordt gegeven door het bestuur. Deze kan volgen n.a.v. een herhaling van wangedrag waarvoor een berisping is gegeven of als gevolg van het geconstateerde wangedrag of een tijdelijke ontzetting uit de functie. Een officiële waarschuwing wordt altijd gevolgd door uitsluiting van één wedstrijd. Uitsluiting vindt plaats na overleg met het bestuur of als dat niet mogelijk is, na overleg tussen de coördinator, trainer / begeleider van het betreffende team en de voorzitter van het bestuur. Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie wordt de betreffende speler uitgenodigd voor een gesprek (bij een jeugdspeler in het bijzijn van één van de ouders/verzorgers). Beroep is niet mogelijk. Na het gesprek wordt de officiële waarschuwing ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan de betreffende speler.

Schorsing:
Het besluit tot schorsing wordt voorbereid door het bestuur in overleg met de trainer / begeleider van het team en de voorzitter van het jeugdbestuur (indien het een jeugdspeler betreft). Bij het opleggen van een schorsing wordt de speler (bij jeugdspeler in het bijzijn van één van de ouders/verzorgers), trainer, begeleider, vrijwilliger of ouder/verzorger uitgenodigd voor een gesprek. Beroep tegen een schorsing is niet mogelijk. De coördinator archiveert wie, wanneer en waarom een schorsing heeft gekregen.

Royement:
Een royement wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten van de vereniging, de gedragscode van de vereniging en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het royement wordt voorbereid door het bestuur van de vereniging in overleg met de trainer / begeleider van het team en de voorzitter van het jeugdbestuur (indien het een jeugdspeler betreft). De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur.

In bijlage 1 worden voorbeelden gegeven van de overtreding van de gedragsregels of ontoelaatbaar gedrag met daaraan verbonden sancties. Bij overtredingen die niet beschreven zijn, zal het bestuur passende sancties vaststellen afhankelijk van de overtreding.

Sancties spelregels KNVB:
Overtreding van de spelregels van de KNVB tijdens wedstrijden kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan ieder verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten van deze kaarten kunnen worden doorbelast aan de betreffende speler. Bij in gebreke blijven volgt een officiële waarschuwing.

Wangedrag van niet-leden:
Het bestuur zal de toegang tot de door de vereniging in gebruik zijnde accommodaties ontzeggen aan bezoekers en toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod is afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging, ter beoordeling aan het bestuur. Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of justitie.
Het bestuur verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:

 • Het vragen van politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechters of een (kader)lid van de bezoekende of eigen vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
 • Volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het wel of niet doen van aangifte;
 • Het vragen van politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
 • Zich bij het effectueren van opgelegde sancties voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
 • De bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
 • Alle vormen van fysiek geweld schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.

Overig beleid:
De voetbalvereniging besluit om een door een andere vereniging geroyeerd lid niet te accepteren. Bij aanmelding van een nieuw lid wordt een door de andere vereniging opgelegde sanctie overgenomen (met uitsluiting van royement). In deze situaties wordt met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het lidmaatschap van VV Spaubeek.

Concept gedragscode vastgesteld in de vergadering van het hoofdbestuur van VV Spaubeek op 12 januari 2010

Definitieve gedragscode wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van VV Spaubeek op xx-xx-2010.

Bijlage 1: voorbeelden richtlijnen voor sancties

De genoemde sancties zijn maximum op te leggen straffen. Afhankelijk van de bijzonderheden van het geval, kan een lichtere sanctie als passend worden opgelegd.

A. SANCTIES BIJ TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

Gedrag Sanctie bij éénmalig Richtlijn sanctie bij herhaling
Belediging en intimidatie in woord en/of gebaar
Belediging (bijv. vloeken en/of verwensingen) Berisping Officiële waarschuwing
Ernstige belediging (bijv. spugen en/of racistische taal) Berisping Schorsing
Intimidatie (bijv. verbale bedreiging en/of pesten) Berisping Officiële waarschuwing
Gewelddadig handelen
Handtastelijkheden (trekken aan kleding, wegduwen etc.) Berisping Officiële waarschuwing
Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen Berisping Schorsing
Slaan en/of schoppen in de richting van anderen Officiële waarschuwing Schorsing
Wangedrag tegen scheidsrechters, grensrechters of vrijwilligers van de vereniging of tegenstander Schorsing Royement
Bewuste mishandeling
Mishandeling (geen blijvend letsel) Schorsing Royement
Ernstige mishandeling (blijvend letsel en/of ziekenhuisopname) Royement
Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen Royement
Overige zaken
Vandalisme en vernielingen Officiële waarschuwing waarbij de kosten worden verhaald op de vernieler Schorsing
Drugsgebruik Royement
Diefstal Schorsing Royement
Roken (tegen de geldende regels) Berisping
Officiële waarschuwing

B. Sancties buiten het veld, maar op het sportcomplex

Omschrijving wangedrag Regel Sanctie bij overtreding
Alcoholgebruik (in VV Spaubeek verband)
Alcoholgebruik onder 16 jaar is wettelijk verboden. Onder alcoholmisbruik wordt verstaan: bij spelende leden voor de wedstrijd of training en in het algemeen bij overmatige consumptie van alcohol. Eenmalig: berisping. Voor niet-spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing.

Bij herhaling: officiële waarschuwing. Voor niet spelende leden en bezoekers tijdelijke complex-verbod van 1 maand.
Drugsgebruik Drugsgebruik en dealen is niet toegestaan op het complex. Eenmalig: schorsing. Voor niet-spelende leden en bezoekers tijdelijk complex-verbod van 6 maanden

Bij herhaling: royement. Voor niet-spelende leden en bezoekers een permanent complex-verbod.

Bij constatering van het dealen van drugs wordt direct de politie ingeschakeld.
Roken Roken is toegestaan conform het bij VV Spaubeek geldende rookbeleid Eenmalig: berisping. Voor niet-spelende leden en bezoekers een mondelinge waarschuwing.

Bij herhaling: officiële waarschuwing. Voor niet-spelende leden en bezoekers tijdelijk complex-verbod van 1 maand.
Vernielingen van de accommodatie of andermans spullen Schade wordt verhaald op de vernieler en er wordt melding gedaan bij de politie. Schorsing voor een periode passend bij de ernst van de daad.

Bij niet-spelende leden en bezoekers een tijdelijk complex-verbod voor een periode passend bij de ernst van de daad.
Diefstal Indien eigendom van de vereniging wordt melding bij de politie gedaan.

Indien geen eigendom van de vereniging wordt melding gedaan bij de politie maar moet de eigenaar zelf ook melding of aangifte doen. Eenmalig: schorsing voor 6 maanden bij bewezen schuld.. Voor niet-spelende leden en bezoekers een tijdelijk complex-verbod van 6 maanden bij bewezen schuld.

Herhaling: royment bij bewezen schuld. Voor niet-spelende leden en bezoekers permanent complex-verbod bij bewezen schuld.
Dopinggebruik Het testen van doping geschiedt onder auspiciën van de KNVB Bij een positieve uitslag en contra-expertise wordt een spelend lig uitgesloten van alle verenigingsactiviteiten in afwachting van de KNVB sanctie.

Categorieën

Archief